dichta

immr dichta
allzitt schriiba
all am denka
immr triiba lô
und dwörtr lenka
dsäzz verrenka
immr dichta
immr riiba
a dr wealt und
a da lütt
a sich säalbr
a sich riiba
bi sich bliiba
abr triiba lô
und schriiba
hintaummi
säzz verrenka
wörtr lenka
wörtr denka
ned verzwiifla
ned zviil kiifla
all am dichta
all am richta
vo dr wealt
und vo da lütt
vo sich säalbr
gescht und ...

© lüüs 2024